Seismic-and-Vibration-Isolation

آزمایش صحت سنجی جداساز اصطکاکی پاندولی با مدل ها المان محدود

 

این آزمایش با مشارکت دانشگاه Basilicata بر روی یک سازه یک طبقه جداسازی شده (با مقیاس 1/3) با جداسازهای اصطکاکی پاندولی ساخت شرکت FIP انجام گرفته و نتایج آن با نتایج تحلیل غیر خطی تاریخچه زمانی در نرم افزار SAP2000 مقایسه شده است. در این تحقیق علاوه بر مقایسه پاسخ های جداسازها در آزمایش واقعی با نرم افزار المان محدود، عملکرد جداسازها در حالت‌های مختلف صفحات اصطکاکی ( با و بدون ماده لغزنده ) بررسی شده است.

نمونه ای از نتایج این آزمایش در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که از نتایج نشان داده شده در شکل و مقاله پیوست شده قابل مشاهده است، پاسخ های بدست آمده از آزمایش با نتایج بدست آمده از مدل دوخطی در نظر گرفته شده در نرم افزارمطابقت بسیار خوبی در حالت های مختلف صفحات اصطکاکی داشته اند.